23 iulie 2015 - Timiş: CONCLUZIILE AUDIERII PUBLICE „ACCESIBILITATE SPRE ANGAJABILITATE! POLITICI PUBLICE DE OCUPARE PENTRU SECOLUL XXI”

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş, Academia de Advocacy şi Asociaţia FACE au dat publicităţii joi, 23 iulie 2015, concluziile rezultate prin sinteza-raport a audierii publice „Accesibilitate spre Angajabilitate! Politici Publice de Ocupare pentru secolul XXI”.

Audierea publică a fost prezidată de domnul Marcel Miclău – director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş şi de domnul Radu Nicosevici – preşedintele Academiei de Advocacy. Sinteza-raport a fost efectuată în urma evenimentului, de către Comisia de Experţi a audierii publice, formată din domnul Marilen Pirtea – rector al Universităţii de Vest din Timişoara, domnul Alin Gavreliuc – decan al Facultăţii de Sociologie şi Psihologie din cadrul Universităţii de Vest Timişoara şi doamna Corina Dragomirescu – expert audieri publice din cadrul Academiei de Advocacy.

Prin aplicarea procedurii de audieri publice s-au colectat nouă depoziţii scrise şi s-au înscris la cuvânt 14 vorbitori care au răspuns solicitărilor descrise în motivaţia evenimentului. Documentele elaborate şi rezultatele obţinute se regăsesc la www.spunespo.ro la secţiunea evenimente/audiere publică.

Concluzii sintezei raport sunt:

 1. Necesitatea modernizării serviciilor de informare, orientare și consiliere a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, livrate de personalul SPO din cadrul ANOFM, prin introducerea instrumentelor virtuale într-o proporție de cel puțin 10%.
 2. Completarea atribuțiilor ANOFM cu dezvoltarea serviciilor de informare, orientare și consiliere de tip “self-service”, prin platforma online reprezintă o necesitate cu efecte benefice din mai multe perspective:
 1. se accelerează procesul de angajare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 2. se calibrează așteptările persoanelor în căutarea unui loc de muncă, ce se orientează asupra etapelor următoare, pentru compatibilizarea cu cererile de pe piața muncii;
 3. se diminuează procese birocratice semnificative, lăsând loc livrării serviciilor de consiliere directe și personalizate;
 4. pe baza protocoalelor de colaborare încheiate, cel puțin cu instituțiile din subordinea MMFPSPV, se pot dezvolta servicii conexe pentru utilizatorii platformei online, care degrevează personalul ANOFM și instituțiile din subordinea MMFPSPV, de o mare parte dintre activitățile de rutină.
 1. Necesitatea ca administratorul platformei online să aibă în vedere validarea datelor introduse de aplicanți prin serviciile de tip “self-service”, pentru asigurarea veridicității informațiilor înregistrate.
 2. Completarea atribuțiilor ANOFM cu dezvoltarea de servicii de consiliere “postangajare” a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, într-un acord adecvat cu angajatorii, pe o perioadă de min trei luni. În acest context, se va acorda o atenție sporită persoanelor în căutarea unui loc de muncă, încadrate în categoria grupurilor vulnerabile.
 3. Modernizarea abordării atribuțiilor ANOFM, cu posibilitatea externalizării serviciilor de orientare și consiliere a persoanelor în căutarea unui loc de muncă și dezvoltarea de servicii de monitorizare a calității consilierii externalizate, bazate pe criterii măsurabile, inclusiv prin stabilitatea angajării persoanelor asistate.
 4. Modernizarea abordării atribuțiilor ANOFM, prin dezvoltarea de analize, prognoze și tendințe periodice ale pieței muncii din România, cu capitole specifice teritoriilor economice din subordine.
 5. Modernizarea politicilor de asistare a persoanelor disponibilizate, cu revizuirea fiscală a ajutoarelor sociale/de șomaj, în scopul determinării reinserției acestor persoane pe piața muncii, în mod accelerat.
 6. Modernizarea politicilor de asistare a tinerilor, absolvenți de studii liceale și superioare, cu revizuirea fiscală a ajutoarelor sociale/de șomaj, în scopul determinării integrării acestora pe piața muncii, în mod accelerat.
 7. Intensificarea interacțiunii rețelei ANOFM cu rețelele de învățământ pentru asigurarea compatibilizării sistemelor educaționale cu cerințele pieței muncii. Introducerea sistemelor virtuale de urmărire a parcursului ocupațional al tinerilor, după absolvirea studiilor, ca instrument obiectiv de racord între cerere și oferta de pe piața muncii, util în corectarea curriculei educaționale.

Recomandările Comisiei de Experţi către factorii de decizie cuprind următoarele:

 1. Crearea și operaționalizarea unui cadrul flexibil de adaptare accelerată a politicilor de ocupare a forței de muncă și a actelor normative de resort, în concordanță cu:
 1. Prevederile Strategiei Europene de Ocupare a Forței de Muncă 2020;
 2. Prevederile Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
 3. Prevederile Agendei Digitale Europene;
 4. Valorificarea bunelor practici europene din diverse țări din UE;
 5. Valorificarea rezultatelor inovative desprinse din proiectele POSDRU, de promovare a măsurilor active de ocupare derulate până în prezent în România.
 1. Crearea și operaționalizarea unui parteneriat strategic de dialog între instituțiile publice cu preocupări în domeniul ocupării forței de muncă, echivalent celui european, Partnership between Employment Services (PARES), în scopul livrării unei oferte coordonate de servicii calitative de ocupare la nivel național, indiferent de zona geografică și care să pună interesele persoanelor în căutarea unui loc de muncă și a angajatorilor în centrul atenției.
 2. Crearea și operaționalizarea unui cadru de dialog, periodic și consecvent, al ANOFM și al structurilor subordonate cu părțile interesate în domeniul ocupării forței de muncă (patronate, sindicate, agenții de recrutare, universități, camere de comerț și industrie etc.) pentru dezvoltarea de planuri locale, județene și regionale de ocupare a șomerilor/tinerilor și asigurarea unui mai bun echilibru între cererea și oferta de competențe și abilități pe piața muncii.
 3. Reorganizarea și flexibilizarea de urgență a atribuțiilor ANOFM și adaptarea acestora la ritmul accelerat de modificare a cerințelor de pe piața muncii, prin introducerea posibilității dezvoltării de servicii de informare, orientare și consiliere online, prin crearea și dezvoltarea de compartimente de analiză, prognoză și tendințe ale pieței muncii (la nivel local, județean regional, național), prin dezvoltarea de atribuții de monitorizare și control calitativ al serviciilor externalizate, prin introducerea serviciilor de consiliere postangajare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
 4. Crearea și operaționalizarea unui plan de comunicare și promovare națională, a direcțiilor cuprinse în Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, astfel încât părţile interesate în domeniul ocupării forței de muncă să contribuie și să intensifice aplicarea acesteia, prin acțiuni și proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU). Aceste proiecte pot fi parte a unui „laborator de testare și încercare” a unor noi servicii inovatoare, iar cele care vor trece testul pieței muncii să fie incluse și acreditate în portofoliul curent de servicii al ANOFM și al furnizorilor săi de servicii externalizate.
 5. Implicarea cetățenilor și a structurilor organizate ale societății civile, care și-au demonstrat expertiza și preocuparea în domeniul ocupării forței de muncă, ca resurse utile în procesul de îmbunătățire a politicilor publice din domeniul ocupării forței de muncă.
 6. Supunerea spre consultare publică largă a fiecărui pas metodologic, în vederea atingerii unui grad ridicat de accepțiune a acestuia, a informării opiniei publice asupra noilor proceduri de aplicare și a responsabilităților ce le revin.
 7. Indiferent de modelul de politică publică din domeniul ocupării forței de muncă ce se va adopta, se recomandă factorilor decidenți să identifice și să pună în practică metodele care oferă opțiuni alternative, comode, puțin costisitoare și care oferă respect și demnitate, atât pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, cât și pentru entitățile economice.

Prezenţa semnificativă a publicului larg, din rândul universitarilor, mediului politic regional şi local, mediului asociativ, mediului de afaceri şi mass-mediei, a demonstrat interesul ridicat pentru tematica pusă în discuţie.

Având în vedere aria regională de colectare a depoziţiilor şi opiniilor prin procedura de audieri publice, organizatorii recomandă replicarea acestui sistem de consultare publică şi în celelalte regiuni ale României pentru colectarea motivată a cât mai multor depoziţii care să reflecte caracterul consensual al diverselor grupuri interesate ale societăţii civile din România. Rezultatul va susţine propunerea de politică publică de reformare a Serviciului Public de Ocupare, care va fi elaborată în baza acestor rezultate, în cadrul proiectului "SPUNE – SPO 82/2020, Servicii Publice Unitare, Necesare şi Eficiente".

Raportul sinteza se regăseşte pe site-ul www.spunespo.ro la secţiunea evenimente/audieri publică, începând cu data de 23 iulie 2015.

Pentru orice detalii, vă invităm să luaţi legătura cu domnul Radu Nicosevici – preşedintele Academie de Advocacy, mobil: 0722 503 136, office@advocacy.ro.

Contact

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis
Bulevardul Republicii, nr. 21
Timisoara, jud. Timis

telefon: 0256-294231
fax: 0256-294234