Guvernul României - Hotărâre nr. 805/1994 din 14 noiembrie 1994

Hotărârea nr. 805/1994 privind facilităţile economico-financiare acordate întreprinderilor mici şi mijlocii 

În vigoare de la 01 decembrie 1994

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 01 decembrie 1994. Nu există modificări până la 08 iulie 2015.

    În baza Ordonanţei Guvernului nr. 25 din 25 august 1993 privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, 

    Guvernul României h o t ă r ă ş t e: 

   Art. 1. -  În scopul creării de noi locuri de muncă şi promovării activităţilor productive în domeniul industriei, construcţiilor, turismului şi serviciilor, pentru care se percepe taxa pe valoarea adăugată, cercetării-dezvoltării din sectorul privat, întreprinderile mici şi mijlocii care se încadrează într-unul dintre profilurile enumerate beneficiază de credite cu dobândă bonificată. 
    Agenţia Română de Dezvoltare, pe baza ofertelor primite de la băncile comerciale, selectează în sistem concurenţial banca sau băncile pe seama cărora va deschide o linie de credit în sumă de 3,0 miliarde lei, sumă ce a fost alocată cu această destinaţie prin bugetul de stat pe anul 1994. 
    Societatea Comercială "Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi" - S.A. garantează creditele acordate întreprinderilor care nu dispun de garanţiile necesare, în conformitate cu normele sale de lucru. 
    Beneficiarii creditelor vor suporta o dobândă bonificată care va reprezenta 50% din nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, revizuibilă în funcţie de modificarea acesteia, precum şi comisionul perceput de unitatea bancară pentru derularea operaţiunilor care se plătesc lunar. Comisionul unităţilor bancare se stabileşte prin negociere. 
   Art. 2. -  Creditele se acordă beneficiarilor care sunt stabiliţi conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1993 şi care îndeplinesc cumulativ şi următoarele condiţii: 
   a) să prezinte proiectul de investiţie pentru care se solicită creditul; 
   b) proiectul de investiţie să aibă ca obiect principal activităţi de producţie, construcţii, servicii, turism montan şi agroturism; 
   c) să fi dobândit personalitate juridică; 
   d) angajaţii cu contract de muncă să reprezinte cel puţin 90% din totalul forţei de muncă utilizate; 
   e) pe durata utilizării creditului să aloce cel puţin 80% din profitul net realizat pentru dezvoltare, pentru rambursarea creditului şi pentru plata dobânzii şi a comisionului bancar aferente. 
   Art. 3. -  Creditele se acordă cu respectarea următoarelor condiţii: 
   a) beneficiarul să acopere din surse proprii cel puţin 20% din valoarea proiectului, această cotă putând fi redusă în funcţie de natura şi de condiţiile de realizare a proiectului; 
   b) valoarea creditului să nu depăşească 50 milioane lei; 
   c) rambursarea creditului să se eşaloneze pe o perioadă de maximum 3 ani, cu o perioadă de graţie de până la 6 luni de la data acordării creditului; 
   d) beneficiarul se obligă să respecte destinaţia creditului; 
   e) o întreprindere beneficiază de facilităţile acordate prin această hotărâre o dată la 3 ani. 
    Pentru ratele scadente şi nerambursate la termenele stabilite prin contracte, beneficiarii creditelor acordate în condiţiile prezentei hotărâri vor plăti dobândă nebonificată. 
    Agenţia Română de Dezvoltare încheie convenţii cu banca sau cu băncile selectate în condiţiile art. 1, în legătură cu utilizarea liniei de credit deschise pentru acordarea de facilităţi economico-financiare întreprinderilor mici şi mijlocii. 
   Art. 4. -  Utilajele, echipamentele, alte bunuri şi utilităţi, care se finanţează din credite în condiţiile prezentei hotărâri, nu pot fi înstrăinate până la achitarea integrală a creditului acordat. 
   Art. 5. -  Sumele provenite din rambursarea creditelor şi din plata dobânzilor aferente vor alimenta contul curent al liniei de credit deschisă la banca sau la băncile comerciale selectate de Agenţia Română de Dezvoltare, linie de credit care îşi va păstra şi în anii următori destinaţia pentru care a fost creată. 
   Art. 6. -  În vederea analizării cererilor de finanţare şi a încadrării în prevederile prezentei hotărâri, se creează Comitetul de finanţare, format din reprezentanţi ai Agenţiei Române de Dezvoltare, ai Societăţii Comerciale "Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi" - S.A. şi ai Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. 
   Art. 7. -  Agenţia Română de Dezvoltare, Societatea Comercială "Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi" - S.A. şi Uniunea Centrală a Cooperativelor Meşteşugăreşti, cu avizul Ministerului Finanţelor, vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri în termen de 20 de zile de la aprobarea acesteia. 
   Art. 8. -  Agenţia Română de Dezvoltare răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 


PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:
Secretar de stat,
preşedintele Agenţiei Române de Dezvoltare,
Nicolae Jantea
Ministru de stat,
preşedintele Consiliului pentru Coordonare,
Strategie şi Reformă Economică,
Mircea Coşea
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu


    Bucureşti, 14 noiembrie 1994. 
    Nr. 805.